EDWARD JENNER AŞI YÖNETİM SİSTEMİ – SAĞLIK BAKANLIĞI SOĞUK ZİNCİR VE AŞI TAKİP SİSTEMİ

220px-Edward_Jenner._Oil_painting._Wellcome_V0023503

Dünyada ilk çiçek aşısını bulan kişi “EDWARD JENNER – SAĞLIK BAKANLIĞI AŞI TAKİP SİSTEMİ”

YAPILABİLİRLİK ARAŞTIRMASI DOSYASI

BilTAY Teknoloji Telekomünikasyon San. Tic. Ltd. Şti.

Adres : Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ETGB Teknoparkı No:105 26040 – Odunpazarı/Eskişehir

Telefon : +90 222 229 25 95

Fax : +90 222 231 26 45

URL : www.biltay.com.tr

e-mail : info@biltay.com.tr

İÇİNDEKİLER

 1. ÜRÜN HİZMET BİLGİLERİ

1.1. Amaç ve Kapsam..

1.2. Dünyada Uygulanan Diğer Örnekler

1.3. Sistemden Faydalananlar

1.4. Kullanıcı profili

 1. PROJENİN PİYASA VE TALEP ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRMASI

2.1. Projenin İlişkili Olduğu Piyasalar ve Genel Özellikleri

2.2. Hedeflenen Sunum Bölgesi ve Özellikleri

2.3. Hedeflenen Etki Alanı Kullanım Faktörleri

 1. AŞI KONTROL BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ SÜREÇLERİ

3.1. Genel İş Akış Şeması

3.2. Aşı Kontrol Bilgi Sistemi Temel Üretim Süreci Temel İş Akış Şeması

3.3. Makine – Ekipman Gereksiniminin Belirlenmesi

 1. FİNANSMAN PLANI

4.1. Proje Yatırım Dönemi Finansman İhtiyacı

4.1.1. Başlangıç Yatırım İhtiyacı Tablosu.

 1. ÜRÜN HİZMET BİLGİLERİ

1.1. Amaç ve Kapsam

Daha iyi sağlık hizmeti üretebilmek için gerekli bilgi ve verilerin toplanması, kullanılması ve paylaşılabilmesi ve bilgi üretiminin standart yöntemlerle gerçekleştirilmesi, üretilen bilgiden en üst düzeyde yararlanmayı sağlayacaktır.

Çağdaş bir sağlık hizmeti sunulması öncelikle, hasta kayıt sisteminin kurulması, tıbbi, mali ve idari işlerin düzenli ve kontrol altında yapılabilmesi sağlık birimlerinin bilgisayar otomasyonuna geçilmesi ile mümkün olmuştur. Bu teklifte, T.C. Sağlık Bakanlığı sağlık birimlerinde kullanılacak Aşı Kontrol Bilgi Yönetim Sistemi (AKBYS), Veri Tabanı Yönetim Sistemi (VTYS) yazılımı ve diğer yazılımların ve mevcut network altyapısının bakım, destek, eğitim hizmetlerinin gereklerini belirtmektedir.

Bilgi Sistemleri’nin temel bileşenleri Yerel Alan Ağ Alt Yapısı (kablo, switch, modem, router vb. elemanlardan oluşan Network), Donanım (ana sunucu, istemci bilgisayarlar, yazıcılar vb), Yazılım (İşletim Sistemleri, Aşı Kontrol Bilgi Sistemi gibi Uygulama Yazılımları, Veri Tabanı Yönetim Sistemi, Firewall, Antivirüs vb. güvenlik yazılımları, Ağ yönetim yazılımları, vb.) ve Kullanıcılardır.

Bu rapor T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Birimleri’nde kurulu bulunan donanım ve yazılımlar dâhil komple aşı kontrol bilgi yönetim sisteminin sözleşme süresince sorunsuz çalışması için yapılması gereken bakım, onarım, güncelleme gibi hususların önerilerini içerir.

1.2. DÜNYADA UYGULANAN DİĞER ÖRNEKLER

Yapılan araştırmalar sonucunda dünyada Aşı Bilgi Yönetim Sistemleri hakkında Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ve Amerika Birleşik Devletleri Sağlık Birimleri’nin çalışmalarının bulunduğu gözlemlenmiştir. Dünya Sağlık Örgütü’ nün tüm dünya ülkeler için 2003 yılında hazırlamış olduğu “Vaccine Management Assesments Tool” adlı bir çalışması bulunmaktadır. Aynı zamanda Dünya Sağlık Örgütü “Vaccine Stock Management” adlı aşı stok yönetim kılavuzu da yayınlamıştır.

Dünya ülkeleri tarafında uygulamalar incelendiğinde ise bu konuda en gelişmiş ülkenin Amerika Birleşik Devletleri olduğu görülmektedir. Bu noktada;

Kentucky Halk Sağlığı Bölümü’nün uyguladığı Kentucky “Electronic Disease Survelliance System”,

Amerika Salgın Kontrol ve Önleme Merkezi’nin uyguladığı “VAC-MAN(Vaccine Management System)”,

Kanada Halk Sağlığı Ajansı tarafında uygulanmakta olan “Pan-Canadian Public Health Servelliance” ve “Public Health Integration”,

Utah’ da uygulanan “Utah Statewide Immunization Information System”

aşı stok yönetiminin temel alınarak uygulandığı ya da sistemin içerisine aşı stok yönetiminin modül olarak yerleştirildiği uygulamalar olarak göze çarpmaktadır.

Yukarıda isimleri verilen sistemlerden ise VACMAN en uzun süreden beri uygulanan ve en gelişmiş sistem olarak ortaya çıkmaktadır. Bu çalışmalar proje süresi içerisinde detaylı olarak incelenerek yazılımın geleceğe yönelik gelişim sürecinin hızlandırılması mümkündür.

1.3. SİSTEMDEN FAYDALANANLAR

T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü yurt içerisindeki uygulanması gereken temel aşıların tedarik ve uygulama işlemlerini kendi birimleri dâhilinde yürütmektedir.

Süreçler en basit düzeyde incelendiğinde ise aşı satın alma süreçlerini Lojistik Şube Müdürlüğü tetiklemekte sonrasındaki yasal süreci İdari İşler Şube Müdürlüğü ile İdari ve İşler Daire Başkanlığı yürütmektedir. Aşıların Ankara Merkez Depo’ya teslim süreçleri ile yine Lojistik Şube Müdürlüğü ilgilenmektedir.

Dağıtım noktasında ise ülke bazındaki makro dağıtım ağı ile Lojistik Şube Müdürlüğü ilgilenirken, iller bazıda kalan mikro dağıtım ağları ile de aile hekimliği uygulamasının mevcut olduğu illerde İl Sağlık Müdürlükleri, Merkez Toplum Sağlığı Merkezleri ve Toplum Sağlığı Merkezleri ilgilenmekte iken; sağlık ocağı uygulamasının mevcut olduğu illerde ise bu süreçler İl Sağlık Müdürlükleri ile Grup Başkanlıkları’yla koordineli bir şekilde yürütülmektedir.

Yapılan analiz çalışmaları çerçevesinde yetkililerden alınan bilgilere göre çok elde dağınık olan mikro dağıtım ağının tüm sorumluluğunun İl Sağlık Müdürlükleri’ne verilmesi için gerekli çalışmaların yürütüldüğü bilgisi alınmıştır. Yakın gelecek içerisinde bu uygulamaya geçilebilecek olması hem sistemin daha sağlıklı işleyişi açısından, hem taşınan ürünlerin daha rahat takibi açısından, hem de oluşturulacak yazılım içerisinde sistem kurgusunun üreteceği fayda oranının artırılabilmesi açılarından T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü aşı takibi ilgili birimlerine kolaylıklar sağlayacaktır.

Aşı Dağıtımı Genel Organizasyon

İller bazında mikro dağıtım ağı içerisinde yer alan T.C. Sağlık Bakanlığı Birimleri Tablo-1’de verilmiştir.

AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMASINA GEÇEN İL SAYISI 23
Merkez Toplum Sağlığı Merkezi Sayısı(1) 56
Toplum Sağlığı Merkezi Sayısı(2) 277
Aile Sağlığı Merkezi Sayısı(3) 1 482
Aile Hekimi Sayısı 4 460
SAĞLIK OCAKLARI UYGULAMASI YAPAN İL SAYISI(4) 58
Sağlık Ocağı Sayısı(5) 4884
(GENEL TOPLAM)

 

6 780

Tablo-1 T.C. Sağlık Bakanlığı Alt Birimleri(Aşı Dağıtım)

1.4. KULLANICI PROFİLİ

Yapılacak çalışmalar çerçevesinde ortaya çıkacak olan sistemin en temel niteliği stokların takip edilebilirlik yeteneğinin artması ve kontrol dışı durumlara anlık müdahale avantajı olacaktır. Oluşturulması gereken sistem en geniş çapta düşünüldüğünde T.C. Sağlık Bakanlığı merkezli bir satın alma takibinde son kullanıcıya ulaşan aşının işaretlenmesi ile son bulacaktır.

Ancak T.C. Sağlık Bakanlığı’ nın sahip olduğu alt birimlerin donanımsal alt yapının yetkinliği, bunun yanında aşı takip sisteminin elverişliliği sistemin genel yeteneklerinin ve takip çapını etkileyebilecektir.

Tablo-1’de belirtildiği üzere aşı takibi ve korunması için T.C.Sağlık Bakanlığı’ na bağlı toplam 6 780 birim bulunmaktadır. Her birimde programa veri girişi ve rapor takibi için bir görevlinin bulunacağı varsayılırsa sistemin yaklaşık olarak 6 780 kişi tarafından kullanılabileceğini söyleyebiliriz.

Sistemin en yetkili kullanıcısı T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürü en tepede bulunurken, işleyen sistemin süreçleri ve sistem altyapısının elverdiği ölçüde Aile Sağlığı Birimleri ve Aile Sağlığı Merkezleri’nde ki görevli soğuk zincir sorumluları sistemin en alt seviyesindeki kullanıcılar olarak tanımlanabilir.

 1. PROJENİN PİYASA VE TALEP ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRMASI

2.1. PROJENİN İLİŞKİLİ OLDUĞU PİYASALAR VE GENEL ÖZELLİKLERİ

Kurulacak olan sistem T.C. Sağlık Bakanlığı, İl Sağlık Müdürlükleri, T.M.S, A.S.M, A.S.B ve Sağlık Ocakları tarafından kullanılacaktır. Buna bağlı olarak üç temel senaryo öngörülmektedir ve bu senaryolara göre ilişkili olduğu piyasalar değişiklik göstermektedir.

Temel anlamda sistemin işletilmesi için Aşı Kontrol Yazılımı, işletmenler, veritabanı yöneticileri, internet bağlantısı olan bilgisayar donanımı, barkod okuyucular, barkod yazıcılar kullanılacaktır. Aynı zamanda barkod okuyucu ve yazıcıya alternatif olarak RFID okuyucu ve etiketleri kullanılabilir.

2.2. HEDEFLENEN SUNUM BÖLGESİ VE ÖZELLİKLERİ

T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve T.C.Sağlık Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı görevlilerinden alınan bilgiye göre tüm sağlık birimlerinin internet bağlantısı bulunmaktadır. Bu durumun ortaya çıkardığı fırsatı avantaja çevirebilmek adına internet tabanlı bir uygulama önerilmektedir.

Yapılan sistem analizi çalışmaları sonucunda aşı takibi koordinasyon noktasında sisteminin merkezinde Lojistik Şube Müdürlüğü’ nün bulunduğu müdürlüğe bakanlıktan ihale süreçleriyle ilgili olarak İdari İşler Şube Müdürlüğü ve İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’ nın mevzuatlar ve yönetmelikler çerçevesinde destek sağladığı, Ankara Merkez Depo’nun ve 1.Seviye Sağlık Kuruluşları(İl Sağlık Müdürlüğü, Toplum Sağlığı Merkezi, Aile Sağlığı Birimi,..vb.) makro ve mikro dağıtım ağlarında lojistik destek sağlamaktadırlar. Sözü geçen birimlerin yapılan analizler sonrasında aşı takibi sürecinde tespit edilen temel sorumlulukları birim bazında aşağıda verilmiştir.

Lojistik Şube Müdürlüğü: Müdürlük, Türkiye çapında tüm aşı dağıtımı makro ağından, aşı takibine yönelik bütün tedarik ve teslim süreçlerinden birinci derecede sorumlu birim olarak görev yapmaktadır. Müdürlüğün aşı tedarikine ve dağıtımına yönelik başlıca görevleri;

Yılın ilk aylarında alınacak aşıları ve miktarlarını belirleyerek İdari İşler Şube Müdürlüğü’ne ihale süreçlerini başlatması için bilgilendirme yapılması,

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi’nden gelen raporlar çerçevesinde ön kabulü yapılan aşıların kati kabullerinin yapılması,

3 aylık dönemler halinde İl Sağlık Müdürlükleri’nden dönemlik aşı taleplerinin toplanarak, eldeki stoklar göz önüne alınarak illere gönderilecek olan aşı miktarlarının belirlenerek sevkiyat planlamalarının yapılması,

Olağan dışı oluşan aşı taleplerini karşılanması sayılabilir.

İdari İşler Şube Müdürlüğü: Müdürlük, Lojistik Şube Müdürlüğü’nün talep ettiği aşıların ihalelerinin ön hazırlık süreçlerinin gerçekleştirmekle sorumlu birimdir. Müdürlüğün başlıca görevleri;

Gerekli dokümanların hazırlanarak ihale dosyasını İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı’na gönderilmesi sayılabilir.

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı: Başkanlık, ön hazırlık süreci tamamlanan aşı ihalelerini gerçekleştirmekten ve ihale dosyası kapatılana kadar takibinden sorumlu olarak görev yapmaktadır. Başlıca görevleri;

Kamu İhale Kanunu’na göre aşı ihalesini düzenlemek,

Akreditif açmak için Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Hazine ile gerekli yazışmaları gerçekleştirerek ihalenin bedellerinin ödenmesi ile ilgili süreçleri takip etmek,

Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi’nden gelen raporlar ya da Ön Kabul Komisyonu’nun aldığı kararlar çerçevesinde geri gönderilecek aşılar için ilgili üretici firma ile gerekli yazışmaların yapılması

Yılın ilk aylarında Lojistik Şube Müdürlüğü’nden gelen aşı talepleri için ilgili firmalardan müemmen bedel tespiti yapılması sayılabilir.

Ankara Merkez Depo: Depo, Lojistik Şube Müdürlüğü’nden gelen Taşınır İşlem Fişleri doğrultusunda illere gerekli olan aşıların temininden sorumludur. Başlıca görevleri;

Taşınır İşlem Fişleri’ne göre gerekli planlamayı yaparak aşıların illere dağıtımını sağlamak,

Ekstra aşı talebi oluşması durumunda ihtiyacı karşılamak ve söz konusu aşıların ilgili ile il yetkilileri tarafından taşınabilinmesi için gerekli önlemleri almak,

İllere gönderilen aşıların takibini yapmak,

Stoklarda bulunan aşıların miktarlarını düzenli olarak takip etmek sayılabilir.

İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şubesi: İl çapında tüm birimlerde aşı takibine yönelik bütün tedarik ve teslim süreçlerinden birinci derecede sorumlu birim olarak görev yapmaktadır. Birim içerisinde aşı takibinden ve geribildiriminden sorumlu olan ASİE Yetkilisi ve Soğuk Zincir Sorumlusu olmak üzere iki yetkili bulunmaktadır. Aşı takibine yönelik başlıca temel görevleri;

3 aylık dönemler halinde aşı taleplerini takip ederek, gerekli olan aşı miktarını teminin sağlamak,

İl Sağlık Müdürlüğü’ nde saklanan aşıların talepler dâhilinde (TSM)’ler vasıtası ile (ASM) ve (ASB)’lere dağıtımını sağlamak ve kontrol etmek,

(ASM) ve (ASB)’ lerin acil aşı taleplerinin karşılamak,

(ASM) ve (ASB)’lerde saklanan aşıların fiziksel saklanma koşullarını ve birimlerin işleyiş yapılarını denetlemek,

(ASM) ya da (ASB)’lerde ortaya çıkan beklenmeyen yan etkileri ASİE yetkilisiyle vasıtasıyla takip etmek, gerektiğinde bakanlığın ilgili birimlerine hemen bildirmek ve gerekli önlemleri almak sayılabilir.

Toplum Sağlığı Merkezi(Grup Başkanlığı): (ASM) ve (ASB)’lerden topladığı aşı taleplerini İl Sağlık Müdürlüğü’ nden temin ederek yine (ASM) ve (ASB)’lere teslim etmekle yükümlü birim olarak faaliyet göstermektedir. Birimde aşı talep toplanması, temini ve dağıtımından sorumlu soğuk zincir sorumluları olan ebeler ve hemşireler bulunmaktadır. Aşı takibine yönelik başlıca temel görevleri;

(ASM) ve (ASB)’ler den aşı saklama ortamlarının yeterliliğine göre haftalık, iki haftalık ya da aylık talepleri toplamak,

Toplanan talepleri İl Sağlık Müdürlüğü Soğuk Zincir Sorumlusu’ndan teslim almak,

Teslim alınan aşıları (ASM) ve (ASB)’lere dağıtmak sayılabilir. (TSM)’ler aynı zamanda 5 yaş üstü toplu aşı uygulama faaliyetlerini de yürütmektedir.

Aile Sağlığı Merkezi ve Aile Sağlığı Birimi: Aşıların vatandaşa uygulamasının gerçekleştirildiği birimlerdir. Aşı takip sistemi içerisinde en son Ankara merkezde depoya yapılan Kati kabul işlemiyle sonuçlanan aşı talebi sürecinde birincil talep bu birimlerde meydana gelmektedir. Aşı takibine yönelik başlıca temel görevleri;

Birimdeki aşı stoklarını takip etmek,

Saklama donanımının kapasitesine göre birimde bulunan aile hekimlerinden gerekli bilgileri alarak haftalık, iki haftalık ya da aylık aşı talebinde bulunmak,

Planlı stokların yetişmediği durumlarda İl Sağlık Müdürlüğü’nden gerekli miktarı temin etmek,

Aşı uygulamalarında beklenmeyen yan etkiler ortaya çıktığında İl Sağlık Müdürlüğü ASİE Sorumlusu’ na durumu bildirmek olarak sayılabilir.

2.3. HEDEFLENEN ETKİ ALANI KULLANIM FAKTÖRLERİ

Hizmetin sağlıklı ve ekonomik olarak işleyebilmesi için hizmet birimlerinin alt yapısına bağlı olarak internet bağlantısı, bilgisayar donanımı, personelin eğitimi, bakım ve destek hizmetleri, kullanıcı sayısı ve ekonomik uygulama imkânından oluşan kullanım faktörleri belirlenmiştir.

Tedarik zincirinde birimler arası verilerin etkin biçimde iletilmesi için internet bağlantısı zorunlu bir ihtiyaçtır. Anlık izleme, aşı taleplerinin toplanması soğuk zincirin takibi ve etki alanlarının incelenmesi, acil eylem emirlerinin iletilmesi gibi birçok faaliyetin etkin kullanımı internet bağlantısına bağlıdır. İlk aşamada Aile Sağlığı birimlerinde internet kullanımının %100 olmaması sebebi ile internet bağlantısı olan birimlerde verilerin iletimi Aşı Kontrol yazılımı ile internet bağlantısının olmadığı birimlerde ise telefon, faks ve yazılı iletim sağlanabilir. Sistemin zamanla gelişmesi sonucu tüm birimler anlık izlenebilir ve iletişim kurabilir hale gelecektir. Dağlık alan veya sağlık birimlerine internet üzerinden ulaşımın sağlanamadığı bölgelerde (ekonomik olmayan) mobil yazılım ve GPRS özelliği olan cep bilgisayarı veya cep telefonları sayesinde bu problemler giderilebilir.

Bilgisayar donanımının olmadığı birimlerin olması sistemin uçtan uca takibini zorlaştırmaktadır. Bu durum alt yapı sağlama zorluğu ve ekonomik yeterliliğin oluşmamasından kaynaklanmaktadır. Bu durumda sistemin takibi iki yolla yapılabilir.

Alt yapının yeterli olduğu bir üst birime kadar çevrim içi takibi

Mobil cihazlarla sistemine çevrim içi bağlanma

Sistemin doğru bilgi üretmesi ve istikrarlı çalışması işletmenlerin eğitimi ile derinden ilgilidir. Uygulanacak projenin başarısında kritik faktör olan personelin eğitimi, aile sağlığı birimlerinin sayısının fazla olması sebebi ile riskli hale gelmektedir. Öncelikle il sağlık müdürlüğü soğuk zincir sorumlularının eğitimi ve sonrasında uzaktan eğitim programları ile aile sağlığı birimi kullanıcılarının eğitimi sağlanmış olur.

İnternet tabanlı yazılım olması sayesinde sistemin bakımı için yapılan çalışmalar büyük oranda azalmaktadır. Merkezi sistemin bakımının yapılması yeterli iken sistemde yapılması gereken güncellemeler tüm birimleri hızlı biçimde etkilemektedir. Destek konusunda güçlü bir yardım masasının kurulması aile sağlık birimlerinde oluşan problemlerin etkin bir şekilde çözümünü sağlayacaktır. Bu konuda ilk eğitimler yazılımı geliştiren firma tarafından üst birimlere verilip üst birimlerde konuya hâkimiyet sağlanmalıdır. Kullanım esnasında kullanıcının eğitimi sağlayacak eğitim videolarının hazırlanması ve bu videolara bulunduğu ekran üzerinden kolayca ulaşabilmesi sistemin başlangıçta oluşturacağı kullanım hatalarını büyük ölçüde azaltacaktır. Aynı zamanda eğitim maliyetlerinin düşmesine sebep olacaktır. Kullanıcılar karşılaştıkları sorun ve problemleri yardım masasından iletebilmelidir. Bu geribildirim mekanizması ise sık karşılaşılan problemler için çözüm yöntemleri geliştirme imkânı yaratmaktadır.

Kullanıcı sayısı sistemin kullanım yoğunluğu ifade etmektedir. Kullanıcı sayısının artması ile paralel olarak eğitim, destek, kurulum, güncelleme ve sistemde oluşabilecek hataların sayıları da artacaktır. Bu durumda kullanıcı sayısının yoğun olduğu noktaların mümkün olduğunca basit ve sade tasarlanması gereksinimini ortaya çıkarmaktadır. Bu aynı zamanda sistemin yükünü hafifletecek bir eylem olacaktır.

Ekonomik uygulama imkânı sistemin ölçeği ile yakından alakalıdır. Ölçek büyüdükçe yazılımın etkinliği ile ilk yatırım maliyetleri düşmekte eğitim maliyetleri artmaktadır. Eğitim videoları kullanım kitapçıkları vb. yöntemlerle de eğitim maliyetleri düşmektedir.

Hizmet Birimleri proje uygulama faktörleri

 1. AŞI KONTROL BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ SÜREÇLERİ

3.1. Genel İş Akış Şeması

Aşı Dağıtımı Genel İş Akışı

Yapılan analizler sonucu en temel hali ile yukarıdaki Aşı Dağıtımı Genel İş Akışı Şeması ortaya çıkmıştır. Genel iş akışı adım adım takip edildiğinde ilk 5 adımın satın alma, ihale süreçleri ve merkez depoya mal kabulü ile alakalı süreçler olduğu görülmektedir.

Sistemdeki en alt birimlerin(ASB, ASM) aşı talebinde bulunması ile başlayan süreç ise stok takibi, lojistik yönetimi, ürün takibi gibi süreçlerin iç içe geçtiği bir yapı işaret etmektedir.

Yazılımın tüm sistem kullanıcılarının isteklerini karşılayabilmesi için analizlerin proje kapsamında genişletilerek, tüm sistemin kapsanabileceği ve tüm modellerin yazılım süreçlerinin içerisine alınabileceği bir analiz bir analiz süreci oluşturulmalıdır.

Genel İş Akış Şeması’na bakıldığında belirtilen süreçlerin gerçekleşme uzaylarındaki farklılıklar bulunduğu görülmektedir. Farklılık içeren bu süreçlerin Tedarik Zinciri Yönetimi(SCM) temelinde birbiri ile uyumlu ve standart hale getirilmesi uygulanılması düşünülen yazılımın yeteneklerini ve kullanıcı tatmin düzeyini artırabilecek etkenlerden biri olacaktır.

3.2. AŞI KONTROL BİLGİ SİSTEMİ TEMEL ÜRETİM SÜRECİ TEMEL İŞ AKIŞ ŞEMASI

Her bir ürün ya da hizmetin müşterilere sunulacak düzeye kadar geçirdikleri aşamaları gösteren “Üretim İş Akış Şemanızı” çizin.

3.3. MAKİNE-EKİPMAN GEREKSİNİMİNİN BELİRLENMESİ

Kısa, orta ve uzun vadeli olarak donanım yatırımları 3 ayrı döneme ayrılabilir. Kısa dönemde T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Merkez deposu İl Sağlık Müdürlüğü depoları ve T.M.S’ler için barkod okuyucu ve yazıcıların temini gerçekleştirilebilir. İşletmenin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerine göre, üretim sisteminin kapasite gereksinimi nedir?

Üretim iş akışında ortaya çıkan iş gruplarına göre gerekli makine ve ekipman nelerdir?

İş Grupları

 • Gerekli Makine-Ekipman
 • Kısa Vade
 • Orta Vade
 • Uzun Vade
 • Bakanlık Barkod Okuyucu / Yazıcı
 • İl Sağlık Müdürlükleri Barkod Okuyucu / Yazıcı
 • Toplum Sağlığı Merkezleri ve Sağlık Grup Başkanlıkları Barkod Okuyucu
 • Aile Sağlığı Merkezleri ve Sağlık Ocakları Barkod Okuyucu

Tesisat/Donanım Türü

Gerekli Özellikler

 • Elektrik Tesisatı Şehir içi binalarda kullanılan tesisat yeterlidir.
 • Merkezi Telefon / Faks / Bilgisayar Sistemi 1 Adet Windows 2003 Server, MS SQL 2005 Server kurulu Sunucu
 • İnternet Bağlantısı 2MBit+ bağlantı çıkışı bulunan sınırsız internet ağı.
 • İstemci Bilgisayar İnternet tarayıcısı ve internet bağlantısı bulunan bilgisayar
 • İstemci İnternet Bağlantısı 64KB ve üstü bağlantı hızı

3.4. HAMMADDE VE YARDIMCI MALZEME GİDERLERİ

Sistemin işletilmesi esnasında bilgi akışının yanı sıra kontrol amaçlı olarak taşınan aşıların barkod numaraları da fiziksel olarak taşınmak zorundadır. Bu durum fiziksel olarak malzeme tüketimini ortaya çıkarır.

Bu malzemeler genel olarak şu şekilde sıralanabilir; Barkod yazıcılar için ribon, kullanılan aşılar için barkod etiket bloğu, aşı taşıma etiketleri ve de aşı seçim listesinden oluşan yardımcı malzeme tüketimi gerçekleşecektir.

3.4.1. BARKOD BASMA YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Barkod etiketlerini firmanızda basmanın da birden fazla yolu ve bu yolların da avantajlı veya dezavantajlı yanları vardır.

Lazer Yazıcıda

Barkod Yazıcıda

3.4.1.1. Lazer Yazıcıda

Lazer yazıcılardan da barkod basılabilir. Lazer yazıcının servis ve yedek parça sorunu yoktur. Lazer yazıcıda A4 etiketlere aşı kullanılan aşıların dozaj listeleri yazdırılarak dağıtılacaktır. Bebeklerin aşı kartına da aşının bilgilerinin basılması sağlanabilir.

 • Marka Avery
 • Sayfa ölçüsü (A4) 210 mm X 297 mm
 • 8,26 Inch X 11,69 Inch
 • Etiket Genişliği 25 mm
 • Etiketin Yüksekliği 35 mm
 • Yatay Adet 8
 • Dikey Adet 8
 • Sayfadaki Etiket Adeti 64
 • Paketteki Sayfa Sayısı 100
 • Paketteki Etiket Sayısı 6400
 • Gramaj 120 Gram (±5 gram)
 • Kağıt Kalitesi 1.Hamur
 • Kullanılabilen yazıcılar Lazer veya Püskürtmeli

3.4.1.2. Barkod Yazıcıda

Barkod yazıcıda Direk Termal ve Termal Transfer olmak üzere iki çeşit baskı tekniği vardır. Lojistik etiketi diye adlandırılan aşılan geldiği ve gittiği noktaları, koli içeriğini açıklayan etiketlerin basımında kullanılacaktır.

 1. Direk Termal Baskı

Bu yöntemde baskı işlemi kağıdı ısıtarak yapılır. Bu yöntemde ısıya dayanıklı bir kağıt faks makinelerinde olduğu gibi ısıtılarak yakılır. Bu ısının etkisiyle kağıt siyah renge dönüşür ve böylece baskı işlemi yapılmış olur. Ancak bu yöntemle yapılan baskılarda çevresel faktörler önemli rol oynar. Bu baskı yöntemi kısa sürelidir. Çünkü güneşten, ısıdan, yoğun ışıktan etkilenirler ve bozulmaya uğrayabilirler. Fakat kısa süreli kullanımlar için idealdir.

 • Ribon masrafı yoktur, yakarak basar.
 • Termal etiket kullanılır. (Termal etiketler vellum etikete göre pahalıdır).
 • Etiket ömrü kısadır. Kısa sürede tüketilecek etiketler için uygundur.
 • Yazıcının fiyatı direk termal yazıcıya göre daha ekonomiktir.
 • Malzeme Termal
 • Ölçü 80 mm X 40 mm tekli
 • Yapışkanlı Var
 • Kullanılabilen Ribon tipi Ribon ihtiyacı yoktur.
 • Gramaj 110 gram ( ±10 gram)
 • Etiket Genişliği 80 mm
 • Etiketin Yüksekliği 40 mm
 • Bir satırdaki etiket sayısı 1
 • Rulodaki satır sayısı 1.000
 • Rulodaki etiket sayısı 1.000
 • Rulo iç çapı 40 mm
 • Rulo dış çapı 100 mm ( ±5 mm)
 • Rulo genişliği 86 mm
 • Etiket rengi Beyaz
 • Taşıyıcı rengi Açık sarı
 • Kullanılabilen yazıcılar
 • Tüm barkod yazıcıları
 1. Termal Transfer Baskı

Bu yöntemle yapılan baskılar daha uzun sürelidir. Bu yöntemde ribon denilen şeritler kullanılır. Direk termal baskıda ısıtılan kağıdın yerini burada ribon alır. Ribon ısıtılarak kağıt üzerine yapıştırılır. Daha sağlıklı ve dayanıklı bir yöntemdir. Güneş, ısı ve yoğun ışıktan doğrudan etkilenmez. Uzun ömürlüdür.

 • Ribon masrafı vardır.
 • Velium etikete veya plastik, dokuma gibi değişik etiketlere baskı yapabilir.
 • Etiket ömrü çok uzundur.

Yazıcı fiyatı direk termal barkod yazıcıya göre pahalıdır. Son zamanlarda üretilen pek çok direk termal yazıcı termal baskı da yapabilmektedir. Yani bu tip yazıcı aldığınızda her iki türlü de baskı yapabilme şansınız var.

 1. FİNANSMAN PLANI

4.1. PROJE YATIRIM DÖNEMİ FİNANSMAN İHTİYACI

4.1.1. Başlangıç Yatırım İhtiyacı Tablosu

YATIRIM HARCAMALARI

TUTAR

AÇIKLAMA

 1. MAKİNE VE TECHİZAT GİDERLERİ (İTHAL)

≈ 16 000$

Sunucu ve işletim sistemi ve SQL Server yazılım bedelleri

 1. YARDIMCI MAKİNE-EKİPMAN GİDERLERİ

Barkod Yazıcı

410$X82=33620$

Barkod Okuyucu

40$X≈5500=222000$

Alternatif 2D Barkod Okuyucu Fiyatı

250$X82=20500$

Barkod okuyucu ve yazıcı bedelleri 2D Barkod okuyucu fiyatı ilaç standartları için verilmiştir.

 1. İŞLETMEYE ALMA GİDERLERİ
 2. LİSANS GİDERLERİ

Yazılımın geliştirmek için gerekli hizmet alım bedeli

 1. GENEL GİDERLER
 2. BEKLENMEYEN GİDERLER

TOPLAM SABİT YATIRIM

İşletme Giderleri Analizi

 1. Hammadde ve Yardımcı Malzeme Giderleri Tablosu
 2. Hammadde ve Yard. Mlz. Kalemleri

Tutar

Tüketim Maliyeti-1000 Adet

Ribon

80mmx300m İçin 6,78 € 1,6633 YTL

Aşı Barkod Etiket Bloğu

1000 Adet için 90$ = 64000 Etiket 6,0904 YTL

Aşı Taşıma Barkod Etiketi

1000 Adet 80×40 Termal Etiket 3,95 €1000 Adet 80×40 Direk Termal Etiket 3,31 € =7,2680 YTL=6,0904 YTL

Aşı Seçim Listesi

1000 Adet A4 Kağıt 9,98 YTL 1,8313 YTL

Aşı Taşıma Listesi

1000 Adet A 4 Kağıt 9,98 YTL 1,8313 YTL

Toner

3000 Sayfa için 25 YTL 8,3333 YTL

Toplam

 1. Sonuç

Sistemin kurulumu ve kullanımı sonucu iş akışları bir düzene girecek insan hatasından kaynaklanan problemler büyük ölçüde azalacaktır. Özellikle üst düzey karar vericilerin kararlarını etkinleştirmesine sebep olacaktır. Ekonomik verimliliğin artması verilen hizmetlerin kalitesinde artış sağlayacaktır.

1000 Adet aşının Sağlık Bakanlığından Aile Sağlığı Birimlerine iletimi esnasında 2 adet aşı taşıma listesi, 2 adet aşı seçim listesi, 2 adet aşı taşıma barkod etiketi ve 2 adet aşı barkod bloğu kullanıldığı varsayılarak tahmini maliyet 1,848048 YTL bulunmuştur. Aşı barkod etiketi bloğu kullanılmadığında sistemin işletme maliyeti 0,087631 YTL olmaktadır.

Mevcut durumda ise 11 adet talep formu, 2 adet aşı taşıma formu, kullanılmaktadır. Bu sistemin maliyeti 0,952293 YTL’dir. Sistemin kurulumu sonrasında talep formları kalkacak, onların yerine hangi hastaya hangi aşının verildiğini tespit etmeye yarayan aşı etiketleri kullanılacaktır.’

EDWARD JENNER Aşı Yönetim Sistemi – Sağlık Bakanlığı Soğuk Zincir ve Aşı Takip Sistemi